III posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki.

Logotyk Śląskiej Rady Turystyki
W dniu 16 czerwca br. w siedzibie  Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach  odbyło się III posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. Posiedzenie moderowane było przez  Przewodniczącego Śląskiej Rady Turystyki, dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF w Katowicach.

W trakcie posiedzenia, Pan Wojciech Dziąbek, dyrektor Departamentu Turystyki przedstawił podsumowanie działań za lata 2020-2021 skierowanych do branży turystycznej w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Dodał, że w 2021 roku rodzaj wsparcia był podyktowany możliwościami finansowymi województwa stąd wsparcie finansowe dla gmin turystycznych. Udało się uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie konkursu dla MŚP dedykowanego wyłącznie branży turystycznej. Niestety sytuacja pandemiczna ograniczyła budżety samorządów stąd brak możliwości kontynuacji niektórych działań   z 2020 roku.

Pani Małgorzata Staś, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiła prezentację dotyczącą „Perspektyw finansowania rozwoju turystyki w województwie śląskim w świetle Funduszy Europejskich dla Śląskiego w latach 2021-2027.” Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego wyjaśniła, że środki dedykowane turystyce dostępne będą zarówno dla MŚP jak i samorządów. Warto szukać możliwości wsparcia w ramach przemysłów wschodzących. Do takich zalicza się przemysł kreatywny a takim jest np. organizacja eventów. Pani Staś podkreśliła, że obecnie trwają negocjacje dotyczące puli środków dla Śląska.

Na zakończenie posiedzenia Dyrektor  Departamentu Turystyki zakomunikował, że  planowane jest  w najbliższych miesiącach opracowanie nowej Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030, która zastąpi dotychczasowy Program Rozwoju Turystyki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Grupa ludzi siedzi odwrócona tyłem przy stole. Prelegent prezentuje. Duża oświetlona sala na środku stół przy którym siedzi grupa ludzi, rozmawiają. Logotyk Śląskiej Rady Turystyki